Privacy verklaring

Ondernemersjuristen vindt het beschermen van (uw) persoonsgegevens belangrijk en geeft graag uitleg hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan. Persoonsgegevens worden daarom te allen tijde zorgvuldig behandeld, beveiligd en bewaard conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Indien u op enig moment vragen heeft, stel ze dan gerust.

Werkingssfeer

Alle persoonsgegevens worden door Ondernemersjuristen verwerkt conform onderstaande privacy standaard die geldt binnen Ondernemersjuristen. De eisen uit de wet (AVG) worden daarbij gerespecteerd en nageleefd.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens zijn al die gegevens (informatie) over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Bij het bezoeken van onze website;
 • Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • Wanneer u (telefonisch) contact hebt met een van de medewerkers;
 • Wanneer u een sollicitatie hebt verstuurd;
 • Wanneer u ons een opdracht hebt verstrekt voor het geven van advies of het op andere wijze behartigen van uw belangen;

Met welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die door ons worden kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën.

 1. De eerste categorie wordt gekenmerkt door de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste en volledige behartiging van uw belangen in het kader van de door u aan ons verstrekte opdracht;
 2. De tweede categorie wordt gekenmerkt doordat persoonsgegevens worden bewaard als gevolg van een door u ingevuld formulier op de website of een door u aan ons gerichte sollicitatie.
 3. De derde categorie wordt gekenmerkt als de zogeheten verwerking van persoonsgegevens in het kader van cookies en de optimalisatie van de website en onze dienstverlening alsmede social media.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Binnen het kantoor wordt gewerkt met servers die via SSL-encryptie zijn beveiligd en voor derden niet toegankelijk zijn.  Medische gegevens of andere gegevens waarvoor een verzwaarde beschermplicht geldt, worden alleen in hardcopy opgeslagen om elke vorm van inbreuk of een datalek uit te sluiten.

Er vinden controles op onbevoegde toegang op de servers plaats en er zijn back-ups die ervoor zorgen dat belangrijke informatie niet verloren gaat of kan gaan.

Het delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat persoonsgegeven met derden worden gedeeld. In dat geval worden door ons slechts die gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van onze werkzaamheden in het kader van uw belangenbehartiging. Als het gaat om gevoelige informatie kan het voorkomen dat wij u om een extra bevestiging van het delen van deze gegevens vragen.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verwerken of delen geen persoonsgegevens aan derden of met derden anders dan voor de juiste en volledige uitvoering van de belangenbehartiging van uw opdracht aan ons.

Indien wij wel persoonsgegevens moeten delen met derden, dragen wij – indien de Wet zulks vereist – steeds zorg voor een verwerkingsovereenkomst met deze derde op grond waarvan de bescherming van de met deze derde te delen persoonsgegevens is gegarandeerd.

Welke gegevens worden verwerkt?

Op voorhand is niet direct en uitputtend aan te geven welke persoonsgegevens worden verwerkt. Een en ander is afhankelijk van de wijze waarop wij met u contact hebben en de aard en strekking van de aan ons verstrekte opdracht. We maken daarom per categorie een splitsing:

Categorie 1:

 • NAW, BSN, IBAN, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;

Afhankelijk van de aard van het advies kunnen daar bijvoorbeeld ook nog bij komen:

medische gegevens, etniciteit/afkomst en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor ene juiste en volledige behartiging van uw belangen.

Categorie 2:

 • Indien u gebruik maakt van de terugbelservice of de WhatsApp Noodlijn: telefoonnummer;
 • Indien u gebruikt maakt van het contactformulier: naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die u zelf in de vrije tekst plaatst;
 • Indien u een reactie plaatst op een van onze publicaties: naam en de eventuele gegevens die u zelf in uw reactie plaatst.;
 • Indien u een sollicitatie aan ons richt: Al die persoonsgegevens die u in uw sollicitatie (CV + eventueel begeleidend schrijven) zet.

Categorie 3:

 • Noodzakelijke cookies: IP-adres en eventuele voorkeur over de wijze waarop u de website wenst te zien;
 • Analytische cookies (Google Analytics): IP-adres, geografische locatie en websitegebruiksstatistieken;
 • Social media (Facebook pixel & LinkedIn pixel): IP-adres, websitegebruik, profielinformatie van het betreffende social media platform.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemersjuristen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Termijn waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen

Uw persoonsgegevens als bedoeld in categorie 1 worden in beginsel voor een periode van 5 jaren na het sluiten van het dossier bewaard tenzij een wettelijke verplichting tot een langere opslag leidt.

De opslag van persoonsgegevens als bedoeld in categorie 2 worden in het geval van een reactie op een van onze publicaties bewaard zoals deze publicatie op de website vermeld blijft staan en in het geval van het contactformulier of een sollicitatie 90 dagen na ontvangst, een en ander tenzij daarna overeenstemming wordt bereikt voor een langere opslag.

De opslag van persoonsgegevens als bedoeld in categorie 3 vindt plaats totdat toestemming wordt ingetrokken door degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

 1. U heeft het recht op inzage. Dit komt erop neer dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 2. U heeft het recht op rectificatie. Dit komt erop neer dat u kunt vragen onvolledige of onjuiste gegevens aan te passen.
 3. U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien onze dienstverlening is geëindigd en wij geen wettelijke verplichting meer hebben tot het bewaren van de persoonsgegevens, kunt u een verzoek doen tot vernietiging van uw persoonsgegevens.
 4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 5. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt over te dragen naar een derde (dataportabiliteit).
 6. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.
 7. U heeft het recht om een aan ons verleende toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Indien u van een van de bovenstaande rechten gebruik wenst te maken of vragen heeft over onderhavige privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via: vragen@ondernemersjuristen.nl.

Indien u van mening bent dat onze privacyverklaring niet voldoet aan de eisen, wij niet handelen conform onze eigen privacyverklaring of als u een klacht wenst in te dienen, dan kunt meer informatie vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen van onderhavige privacyverklaring

Wetgeving en onze werkwijzen zijn continu in beweging. Dat kan betekenen dat er andere eisen worden gesteld, of dat wij onze eisen gaan aanpassen om onze dienstverlening te verbeteren en optimaliseren. Het kan derhalve voorkomen dat wij onze privacyverklaring zullen aanpassen. Wij adviseren u dan ook om de meeste actuele privacyverklaring te raadplegen indien u vragen hebt.

Versie: maart 2019