Nieuws

Is de werkgever aansprakelijk voor de burn-out van een werknemer?

By mei 6, 2020 augustus 13th, 2020 No Comments
werkgever aansprakelijk voor een burn-out

Als ondernemer heeft u er vast weleens mee van doen gehad: een werknemer met een burn-out. Het is een vervelende situatie voor zowel de werknemer als voor u. Het wordt helemaal vervelend wanneer uw werknemer u aansprakelijk stelt voor de schade die is ontstaan door de burn-out.

Het komt met enige regelmaat voor dat een werknemer zich op het standpunt stelt dat de burn-out voortkomt uit een te hoge werkdruk, die wordt opgelegd door u als werkgever.

Wat zijn uw kansen als werkgever bij een dergelijke aansprakelijkheidstelling?

Werkgeversaansprakelijkheid

Als werkgever bent u verplicht zich als een goed werkgever te gedragen (art. 7:611 BW). Dit betekent dat u niet alleen uit eigen belang mag handelen, maar ook de belangen van uw werknemer meeweegt. Dit uiteraard naar redelijkheid en billijkheid.

In artikel 7:658 BW is door de wetgever een zorgplicht geformuleerd, dat er kort op neer komt dat u als werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en veilige inrichting van de werkzaamheden.

De invulling van deze wettelijke vereisten worden ingevuld door het feitelijk handelen van zowel u als werkgever als uw werknemer.

Indien blijkt dat u zich niet als goed werkgever heeft gedragen en dat de schade die is ontstaan aan de kant van uw werknemer is veroorzaakt door uw nalatigheid, bent u aansprakelijk voor de geleden schade.

Bewijslast

Indien u aansprakelijk wordt gesteld op grond van art. 7:658 BW is de bewijslastverdeling van belang.

Uw werknemer stelt u aansprakelijk en moet derhalve bewijzen dat hij schade heeft geleden in uitoefening van de werkzaamheden. Het enkele feit dat er een mogelijkheid bestaat dat de schade kan voortvloeien in de uitoefening van de werkzaamheden is onvoldoende.

Indien uw werknemer dit kan aantonen is het uitgangspunt dat u als werkgever hiervoor aansprakelijk bent, tenzij u kan aantonen dat u uw zorgplicht bent nagekomen. Heeft u naar redelijkheid maatregelen genomen om uw werknemer te beschermen tegen gevaar?

Conclusie

Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw werknemers toe. Deze zorgplicht wordt ingevuld door de redelijkheid en billijkheid. Indien uw werknemer u aansprakelijk stelt voor de schade die als gevolg van een burn-out is ontstaan, moet uw werknemer dit aantonen.

U krijgt vervolgens de mogelijkheid om aan te tonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of over arbeidsrecht in het algemeen? Neem contact met ons op!

Leave a Reply